Klachtenportaal Zorg

Klachtenprocedure

Het proces van melden en afhandelen van klachten start vanaf het moment waarop de cliënt uitingen doet / signalen afgeeft van onvrede. Het proces is afgerond op het moment dat is vastgesteld dat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld.

Bij onvrede en klachten is de betrokken medewerker in eerste instantie het eerste aanspreekpunt. Indien de cliënt geen gesprek met de medewerker wenst of indien door het gesprek de onvrede niet kan worden weggenomen, kan de cliënt rechtstreeks contact met de vertrouwenspersoon opnemen. De vertrouwenspersoon is directe afhandelaar van klachten bij Landgoed de Zwanenhof.

Indien de klacht niet in onderling overleg met de vertrouwenspersoon kan worden opgelost, of indien de cliënt dat wenst, kan de klacht worden ingediend bij de onafhankelijke klachtencommissie (WKKGZ). Cliënten worden tijdens de intake geïnformeerd over het klachtenreglement / de klachtenprocedure.

Heeft u een klacht of wilt u een melding doen? Stuur een mail naar onze klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon: Jacqueline Tuitman: vertrouwenspersoon@zwanenhof.com

Signalen en incidenten

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is voor Landgoed de Zwanenhof een goed motto voor onze zorgverlening. Het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen en uitdagingen is verworden tot een werkattitude. Via de korte lijnen op de werkvloer wordt snel ingespeeld op elkaars observaties. Vanuit haar visie onderkent Landgoed de Zwanenhof dat ‘alles altijd in beweging is.’ Signalen, zowel positief als negatief, worden niet met angst tegemoet getreden, maar met lef en vertrouwen. De eerder beschreven incidenten, calamiteiten- en klachtenprocedure borgen het nemen van de juiste aandacht voor de meer problematische signalen, incidenten en klachten.

Landgoed de Zwanenhof melden incidenten en calamiteiten bij de aangesloten gemeenten waarmee zij samenwerken en in geval van jeugd ook bij de landelijke Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg.

Alle soorten incidenten met formulieren om te gebruiken staan op de volgende internetsite: https://www.igj.nl/onderwerpen/melden-bij-de-inspectie. Landgoed de Zwanenhof maakt hier per ommegaande melding van mocht er een calamiteit of incident voordoen. Tevens wordt er zoals gezegd een melding gedaan aan iedere betrokkene Gemeente.

Signaleert u iets of wilt u een incident melden? Stuur een mail naar onze klachtenfunctionaris en vertrouwenspersoon: Jacqueline Tuitman: vertrouwenspersoon@zwanenhof.com